[linux-l] AW: [linux-l] GD Libary für php 5.03

Volker Wegert mail at volker-wegert.de
Fr Feb 11 10:54:55 CET 2005


Holger Paulsen <paulsen at mobile.in-berlin.de> writes:

> "Andreas Fischer" <fischer at ultra-fusion.de> writes:
> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Hallo,<o:p></o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>hat sich erledigt, war echt =
>> bl=F6de, ihm hat
>> die Libary f=FCr libpng gefehlt, hat er aber so nicht =
>> gesagt.<o:p></o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Egal<o:p></o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>bye<o:p></o:p></span></font></p>
>> 
>> <p class=3DMsoNormal><font size=3D2 color=3Dnavy face=3DArial><span =
>> style=3D'font-size:
>> 10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>
> 
> Mußte das sein? Hätten nicht ein paar Zeilen einfachen
> Textex genügt. Und weshalb folgte dann noch die eigene
> vorangegangene Nachricht, kumplett zitiert? Sowas kann
> doch nur MÜLL nennen.

,----
| X-Mailer: Microsoft Office Outlook, Build 11.0.6353
`----

What do you expect?

  Volker


-- 
* Volker Wegert * http://www.volker-wegert.de/contact *
* Press every key to continue.  
* 
* 
Mehr Informationen über die Mailingliste linux-l